udgives i samarbejde mellem

Integritet som leder kræver mod

Integritet som leder kræver mod

Som leder skal du have integritet for at sikre følgeskab og opbakning til din ledelse. Mod som leder er forudsætningen for din integritet, og tillid er dens benzin, argumenterer to eksperter i ledelse.

Af Camilla Wang og Karsten Mellon

Integritet opfattes som væsentlig i lederskabet, når vi kaster et blik på den internationale ledelseslitteratur. Studier viser, at medarbejderes engagement og performance er direkte relateret til lederes integritet.

FAKTA

Hvad er ’integritet’?

Ordet integritet kommer af latin integritas – ‘helhed, uskadthed’ og af integer – ‘hel, uberørt, fuldstændig’. Integritet kan defineres som ’en persons evne og vilje til at handle selvstændigt, ærligt og redeligt uden uvedkommende eller upassende hensyntagen til nogen eller noget’. Kilder: Den Danske Ordbog og Gyldendals Den Store Danske

I det perspektiv finder vi det betydningsfuldt, at ledere tager mod til sig og fokuserer på deres egen integritet, selv om det er langtfra nemt at gøre. Den amerikanske forsker i organisation og ledelse Gary Hamel opfordrer i sin bog The Future of Management til fokus på, ’hvem man er’ som leder. Hamels forskning viser, at det er de færreste ledere, der har en nødvendig såkaldt dybere indsigt i deres egen ledelsesforståelse: ”Det er min erfaring, at få ledere har tænkt over de fundamentale [ledelses]principper […]. Dermed er de lige så lidt bevidste om deres ledelses-DNA, som de er om deres biologiske DNA”, skriver han.

Ledelse er både individuel og relationel praksis

Vi vil som henholdsvis rektor for en professionshøjskole (Camilla Wang) og lektor og forsker i ledelse (Karsten Mellon), pege på en væsentlig grundantagelse i vores ledelsesforståelse: Ledelse er et komplekst fænomen, der simpelthen ikke kan defineres entydigt. På den ene side opfatter vi ledelse som en grundlæggende relationel affære. I det perspektiv finder ledelse sted i sociale eller kollektive processer. På den anden side mener vi også, at ledelse er en individuel praksis, som vedrører den enkelte leders både personlige og professionelle tanker, følelser og forestillinger om at udøve ledelse – og hvad han eller hun opfatter som betydningsfulde værdier at lede ud fra.

Skal man absolut elske sit faglige felt som leder?

I mit lederskab som rektor er der ingen tvivl om, at spørgsmålet om integritet er nært knyttet til, at jeg føler en stærk personlig forbundenhed med organisationens formål og opgave, og at jeg både erfaringsmæssigt og teoretisk har en viden om det, vi arbejder med.

Men ikke alle har det sådan. Der finder en stående diskussion sted blandt ledere, forskere og ledelseskonsulenter om, hvorvidt man som leder skal have en særlig kærlighed til og viden om det felt, man leder. En diskussion, der også handler om, hvorvidt henholdsvis generisk eller selvstændig ledelse som faglighed og disciplin kan tænkes og praktiseres ude i organisationerne. Vores erfaring er, at der ikke findes en afklaring på denne diskussion, som i grunden må opfattes kontekstafhængig.

Troværdighed bærer ledelsesintegriteten

Vi har været i dialog med professor Lotte Bøgh Andersen, leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet, hvor hun forsker i ledelse og integritet. Hun peger på troværdighed som det, der bærer ledelsesintegritet. Som leder skal man simpelthen leve op til sine udtrykte ledelsesintentioner. Det kræver, at lederen er klar i mælet, påpeger hun. Lederen bør derfor deklarere sig selv tydeligt over for medarbejderne. For hvis man leder uklart, utydeligt, tvetydigt eller i værste fald ’usynligt’, mister medarbejderne tilliden, fordi man ikke kan regne med og stole på lederen.

Mod er en forudsætning for integritet

Det kræver utvivlsomt mod at forholde sig til troværdighed og integritet, fordi man som leder konstant sætter sig i og spil. Som leder har du alles øjne rettet mod dig, når du står på mål for den retning, der er sat, og som du selv er med til at sætte i organisationen.

Dette mod i ledelse er en forudsætning for integritet. Der kræver nemlig en accept af og evne til at udholde og være i de besværligheder og til tider ligefrem ubehag, som ledelsesopgaven rummer. Samtidig skal man holde hovedet koldt og træffe de rigtige beslutninger. Det skal man uden at forfalde til det, jeg som forsker (Karsten Mellon) i min nyeste bog Mod i ledelse kalder for ’magelig ledelse’.

I mit lederskab som rektor er der ingen tvivl om, at spørgsmålet om integritet er nært knyttet til, at jeg føler en stærk personlig forbundenhed med organisationens formål og opgave, og at jeg både erfaringsmæssigt og teoretisk har en viden om dét, vi arbejder med.
CAMILLA WANG, REKTOR PÅ PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON

Det magelige handler om, at når modet slipper op, kan man som leder være tilbøjelig til at prøve at slippe for besværet. Man risikerer at ’glemme’, bevidst eller ubevidst, organisationens opgave, og man tager de nemme beslutninger. Men man risikerer samtidig at miste tillid fra medarbejderne, der ser en leder sige ét og gøre noget andet end den aftalte opgave i organisationen. Resultatet er, at troværdigheden fordamper, og lederen står tilbage med en lav grad af integritet og dermed følgeskab. Det har vi set flere eksempler på i ledelseshistoriens praksis.

Tillid er integritetens benzin

Erhvervspsykolog Janne Skakon og cand.comm. Signe Bonnén peger i deres artikel på Lederweb, Har du mod på et tillidsfuldt ledelsesteam?,på, at tillid og åbenhed ikke kommer af sig selv, men kræver mod og vilje. Det er vi enige i. For medarbejderen, der har tillid til sin leder og sin organisation, har det stor betydning for følgeskab, engagement og motivation. Tillid er simpelthen integritetens benzin. Integritet i ledelse handler derfor også om åbent at anerkende, at vi ikke altid kender svaret på, hvordan vi når målet. Med den realitet følger, at vi tør rette fokus derhen, hvor det er nødvendigt i processen, frem for benhårdt kun på endemålet.

Vi har peget på, at det kræver mod at stille sig frem som leder og være katalysator for at udvikle og formidle organisationens formål og opgave sammen med og over for medarbejderne. Samtidig skal man sørge for indsigt i og deklarere, hvor ’man står’ som leder. Integritet står centralt, fordi det forudsætter troværdighed og tillid fra medarbejderne. Med inspiration fra den amerikanske forsker i ledelse og mod Brené Brown opfordrer vi dig til at finde sammen med en ledelseskollega og sætte tid af til at tale om:

1) Hvordan I forstår integritet og betydningen af det i organisationen.

2) Hvordan I kan arbejde yderligere på at styrke troværdigheden og integriteten.

God fornøjelse!

Integritet som leder kræver mod

Karsten Mellon er er lektor ved Professionshøjskolen Absalon. Ph.d. og cand.mag. i pædagogik, master i organisationspsykologi og diplom i ledelse. Associate professor ved The Taos Institute, USA og universitetet i Stavanger, Norge. Forfatter til en lang række bøger og artikler om ledelse. 

Integritet som leder kræver mod

Camilla Wang er rektor ved Professionshøjskolen Absalon. Cand.mag. i dansk og psykologi. Tidligere evalueringskonsulent og projektleder i uddannelsessektoren samt direktør og dekan på den daværende Professionshøjskolen Metropol.

Scroll to Top