udgives i samarbejde mellem

Tag styringen over dit eget lederskab

Den moderne leder har ikke en fast rolle, men træder i karakter ved at skabe sit eget ledelsesrum, blandt andet gennem refleksion alene og sammen med andre. Fem væsentlige pointer kan bidrage til at forme det personlige lederskab.

Af Birgitte Lønborg og Dorte Cohr Lützen

Der er forhold, som den moderne leder skal afklare med sig selv og som umiddelbart ikke er muligt at uddelegere til andre. Ledere i dag træder ikke ind i en fast rolle, men træder i karakter i rollen ved at skabe sit eget ledelsesrum. Ledelsesrummet skal skabes og vedvarende genskabes igennem refleksion alene og sammen med andre.

Det er omdrejningspunkt og tema for vores bog ”Dit personlige ledelsesrum – lederskabet især i den offentlige sektor.” Og her vil vi fremhæve nogle af de vigtige pointer fra bogen, som bidrager til at forme lederens personlige lederskab i den offentlige sektor. Vi tager afsæt i fem overskrifter:

1.         Definer dit ledelsesrum.

2.         Find din indre autoritet.

3.         Find dig selv i rollen som leder.

4.         Styr din tid og udfør ledelse hele tiden.

5.         Kommuniker hvad du vil, og hvor du vil hen med din ledelse.

Definer dit ledelsesrum
Ledelsesrummet et ikke fritsvævende, men skal afstemmes med den kontekst, lederen arbejder i, og som i den offentlige sektor er kompleks, uforudsigelig og præget af mange forskellige forventninger – og dermed genstand for lederens kontinuerlige iagttagelse, fortolkning og refleksion. Uden denne tilpasning kan lederen gå forkert i byen, når det handler om at prioritere mål og tid.

Den offentlige leder befinder sig samtidig i et krydspres af forskellige dagsordener og diskurser, som kræver evnen til at navigere og positionere sig, men som også kan efterlade hende i dilemmaer og vanskelige ledelsesbeslutninger. Det forudsætter kompetencen til at reflektere over de mulige veje, man kan gå, og derefter kunne vælge. Et vigtigt spørgsmål at stille sig selv er derfor: Hvordan fortolker jeg de givne rammevilkår, og hvordan bringer jeg disse overvejelser i spil sammen med medarbejderne, så vi kan opstille fælles retning og mål for arbejdet?

Find din indre autoritet
Når vi taler om roller på det personlige plan, er det lederens udfordring at finde sig til rette i rollen som autoritet. Og den kan overspilles eller underspilles. Ledere, der underspiller rollen, kan fx have svært ved at uddelegere opgaverne og bliver på den måde selv overbelastet af arbejde. Ledere, der overspiller rollen, kan skabe frygt omkring sig og blive mødt med modstand. Derfor er det vigtigt, at lederen finder rollen som den naturlige autoritet, som medarbejderne viser følgeskab. Autoriten følger umiddelbart med rollen, men den personlige lederstil er også et bidrag til at udfylde den. Det rejser disse spørgsmål:

Hvilke autoriteter har jeg mødt i mit liv som jeg gerne vil ligne, og hvilke tager jeg afstand fra? Hvad fortæller disse refleksioner mig om, hvordan jeg gerne optræde i rollen som autoritet? Og på den baggrund: Hvad er så mine udviklingspunkter?

Find dig selv i rollen som leder
For lederen handler det om at rollen og personen gradvist finder hinanden. Det autentiske lederskab opstår bedst, når lederen udfylder rollen på den måde, som passer til personen, som denne model illustrerer:

For at lederen opnår denne sammensmeltning af rolle og person, skal hun ofte foretage en længere rejse og være åben over for at udvikle sig i rollen. Rejsen begynder med en øget selvindsigt. Den amerikanske psykolog Daniel Golemann fremhæver, at for at have en høj følelsesmæssig intelligens skal man foruden selvindsigt også have empati for andre mennesker, kunne aflæse en stemning og kunne kontrollere sig selv. Lederen bør også altid være i udvikling. Det er en proces, som aldrig stopper. Når vi arbejder med personlig udvikling, er der mange måder at gøre det på:

•          Bliv klogere på dig selv ved at søge feedback fra dine opgivelser.

•          Søg indsigt i dig selv ved at undersøge dine uudnyttede potentialer.

•          Lær af egne erfaringer gennem refleksion over praksis.

•          Vælg dine visioner:  Hvilken leder vil jeg gerne være

•          Stil dig selv spørgsmål som: Hvordan vil jeg øge min selvindsigt, hvordan bliver jeg oplevet af andre i rollen som leder, og hvordan vil jeg arbejde med min egen lederrolle?

Styr din tid Lederens tid er begrænset og i dag i høj grad styret af en kalender, som andre råder over. Vi møder ofte ledere, der oplever sig som ofre for kalenderstyring. ”Hele dagen går med møder, og kl. 16 kan jeg så begynde at arbejde.” ”Alle de møder, jeg går til, er uforberedte.”

Prioritering af tid og af den tredimensionelle kalender (lederen er indkaldt til mindst tre møder og aktiviteter samtidig) er afgørende for at kunne løse den komplekse ledelsesopgave. Man træffer for mange dårlige beslutninger og spilder for meget af organisationens tid, hvis man ikke når at metareflektere: ”Hvad er det nu, jeg kan gøre for at understøtte, at denne opgave løses mest effektivt og i den sidste ende bedst for borgeren?” Her er nogle enkle bud på fokuspunkter, når det handler om tidsstyring:

•          Få nogle gode morgenvaner, gå rundt og få talt med dine medarbejdere og forbered møder, mens der endnu er lidt ro.

•          Fastlæg evt. e-mail tid på et bestemt tidspunkt på dagen.

•          Afslut ugen fredag med at komme igennem dine mails og tal med din nærmeste samarbejdspartner, eks. souschef om: Hvad nåede vi i denne uge? Hvad er de vigtigste tre opgaver i næste uge for os som ledelse?

•          Effektiviser møder og afskaf møder, som kan afløses med skriftlig information.

•          Skab tid til at forberede og facilitere dialoger og møder, hvor I skal udvikle nye ideer.

•          Skaf dig tid til uformel dialog, sådan at hele dagen ikke er planlagt.

•          Deleger mere end du allerede gør.

Kommuniker din ledelse
Lederskabet konstrueres løbende i relation til andre i en given kontekst, og dermed er lederen løbende medkonstruktør af sig selv, og hvad der sker i konteksten. I disse processer er kommunikationen det væsentligste redskab at mestre. Og det handler om kommunikation i alle dens mange former, fx at kommunikere entydigt for at markere, hvad der skal ske fremover, være tydelig i beslutninger, give klar feedback og tydeligt markere rammerne for indflydelse. I andre situationer skal lederen kunne kommunikere på en måde, der skaber et rum for andres frie dialog og ideudvikling ved at facilitere processer, som giver indflydelse – og ved tydeligt at skabe forskel på, hvornår der er tale om diskussion, sparring, refleksion og coaching. Imellem disse poler skal lederen løbende kunne positionere sig, være tydelig og samtidig metakommunikere og reflektere med sig selv over, hvilken position og rolle hun nu skal indtage for at drive opgaveløsningen i en hensigtsmæssig retning.

Og jo, det er urimeligt mange og modsatrettede krav at stille til en offentlig leder. Derfor ser vi ingen anden vej, end at den enkelte leder selv tager styringen over sit lederskab, selv definerer sit ledelsesrum, skaffer sig opbakning og styrer så meget af det ustyrlige som muligt. Vi har set mange, som det er lykkedes for.

”Dit personlige ledelsesrum – lederskabet især i den offentlige sektor” af Dorte Cohr Lützen og Birgitte Lønborg er udgivet på Gyldendal Public.

Scroll to Top