udgives i samarbejde mellem

Slip samarbejdet om ideerne løs

Innovation gennem tværgående samarbejde er et tema, der vil få stor betydning for offentlige ledere fremover. Men først skal lederne lære det, fastslår Jacob Torfing på baggrund af nyt forskningsprojekt.

Af Lone Schrøder Jeppesen //  lone@businesstext.dk

Hvordan får vi flere unge i gang med uddannelse, mere vækst i Udkantsdanmark og bedre ældrepleje? Det er blot nogle af de store udfordringer, offentlige ledere står med. Kombineret med høje faglige ambitioner, et stigende forventningspres fra borgerne og knappe ressourcer har det skubbet “innovation gennem tværgående samarbejde” højt op på dagsordenen i disse år.

– Det er nødvendigt at tænke nyt og kreativt for at få bedre service for færre midler. At samarbejde om innovation ved at involvere brugerne, borgerne og medarbejderne fremmer iderigdom og giver et større ejerskab af nye og vovede løsninger, siger professor Jacob Torfing fra Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet.

Han er sammen med forskerkollegerne Peter Aagaard og Eva Jørgensen aktuel med bogen Samarbejdsdrevet innovation i praksis. Den samler konklusionerne fra CLIPS-projektet – Collaborative Innovation in the Public Sector, som er et flerårigt forskningsprojekt finansieret af Det Strategiske Forskningsråd under Styrelsen for Forskning og Innovation.

Bor hul i siloerne
Forskerne har undersøgt, hvilke muligheder, udfordringer og dilemmaer samarbejde om innovation rummer. Og et stort dilemma er, at offentlige ledere ikke er parate til at lede samarbejdet om innovationsprojekter. De skal først til at lære det, fordi det kolliderer med gængs ledelsespraksis, som typisk handler om at styre ressourceforbrug og skabe gode præstationer ved at lede medarbejderne via regler og incitamenter.

Der er, mener Jacob Torfing, brug for mere horisontal ledelse, hvor lederen har fokus på kreative processer på kryds og tværs af organisationen. Også borgerne skal inddrages, for det kan være dem, der inspirerer til at finde nye og kreative løsninger. Det er virkelig en udfordring for offentlige ledere.

– Det kræver, at lederen borer huller i siloerne og skaber en mere fleksibel organisation, så medarbejderne får større frihedsgrader til at opsøge kolleger og etablere kontakter ud af huset. Og det skal gøres legitimt at fejle. Men det harmonerer ikke med det kontrolregime, vi har opbygget i den offentlige sektor, siger han.

Der er mange bundlinjer
Offentlige ledere er heller ikke i tilstrækkelig grad opmærksomme på, hvad samarbejdsdrevet innovation skal føre til. Ofte ses det som noget, der skal effektivisere arbejdet og bane vejen for at kunne klare sig for færre midler, lyder en af forskningsprojektets konklusioner.

– Det handler også om at opnå en bedre kvalitet, løse problemer, der ellers var uløselige, eller fremme demokratiseringen via større åbenhed over for omgivelserne. Der er mange forskellige bundlinjer, forklarer Jacob Torfing.

Netop dét er vigtigt at få kommunikeret, for ellers risikerer innovationsdagsordenen at blive skudt ned af medarbejderne, fordi den i deres øjne kun handler om at spare. Fagprofessionelle har tit svært ved at sætte deres viden i spil og anerkende, at andre kan have væsentlig viden om et problem og løsningen af det. Ifølge Jacob Torfing er det vigtigt, at ledere tager diskussionen om, hvad god fagprofessionalisme er.

– Der skal en holdnings- og kulturændring til. Den debat er værd at indlede, for der ligger et stort potentiale i at arbejde systematisk med samarbejdsdrevet innovation i fremtiden.

Fakta:
Ledelse over grænser
Silobusting er et varmt emne i den offentlige ledelsesdebat. For det volder vanskeligheder at samordne indsatsen på tværs af modstridende mål og inter-esser, skæve økonomiske incitamenter, enhedsegoisme, strukturelle barrierer samt kulturforskelle og fagkonflikter. Men samtidig er der initiativer og ny tænkning i gang, bl.a. på sundhedsområdet med forløbsprogrammer og sundhedsaftaler. Væksthus for Ledelse har med et nyt projekt om tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet forsøgt at:

  • identificere samarbejdets vilkår og hovedudfordringer,
  • indkredse de vigtigste ledelsesopgaver og -kompetencer,
  • formidle inspirerende eksempler på og metoder til god samarbejdspraksis.

Resultaterne er nu udgivet i en publikation, der især henvender sig til  chefer, som er ansvarlige for samarbejdet om tværgående patientforløb. Men resultaterne kan med fordel læses af ledere andre steder i det offentlige system for at skabe refleksion og dialog om den tværgående indsats.

Publikationen Ledelse over grænser kan downloades på lederweb.dk

Scroll to Top