udgives i samarbejde mellem

Sådan finder du dit juridiske handlerum

Som offentlig leder er jura et vilkår i dit arbejde, du ikke kan komme uden om. Derfor er det vigtigt, at du kender den grundlæggende jura i forhold til dit ledelsesarbejde og lærer dit juridiske handlerum godt at kende. Det får du juraekspertens gode råd til her.

Af Britt Vonger

Juraen er et rammevilkår for offentlige ledere. Men fordi mange ledere ikke altid er klædt på til at kende de grundlæggende regler eller ved, hvor faldgruberne er, kan jura give anledning til ubehagelige overraskelser.

Jura er også årsag til en del brandslukningssager – og en facet i de fleste andre, fx i forhold til, hvad der må siges til hvem. Måden, du evner at håndtere denne juridiske del af jobbet på, kan derfor påvirke din trivsel som leder.

”Jeg har ikke jura med i bagagen, men står med det hver dag og skal kunne navigere i det. Jeg har også en politisk ledelse, der forventer, at jeg har styr på det”.

Sådan siger en af de ledere, jeg har talt med i min bog Jura for offentlige ledere (se faktaboks, red.).

Mange medarbejdere har heller ikke lyst til at arbejde et sted, hvor der ikke er styr på love og regler. Eller hvor sager bliver til krisesager, som kunne være undgået, hvis der havde været bedre styr på paragrafferne. Så er du god til at håndtere juraen, vil det også gøre det lettere for dig at fastholde og rekruttere medarbejdere til din afdeling.

Du skal ikke vide alt

Der er to vigtige pointer i forhold til at lære dit juridiske handlerum at kende som leder.

Du skal ikke have samme juridiske viden som dine medarbejdere. Men hvis der er huller i medarbejdernes viden, er du nødt til at sikre, at de bliver fyldt ud. Så den første vigtige pointe er, at noget viden er vigtigere end andet, og det handler om at finde det, der er vigtigt for dig som leder at vide.

Fx behøver du ikke at vide, at notatpligten fremgår af offentlighedsloven, eller kende til den nyeste ombudsmandspraksis. Men du skal vide, at der findes en notatpligt og kende formålet med den. Du skal også forstå, at det kan være svært for medarbejderne i det daglige at finde ud af, hvornår der skal laves et notat, hvad der skal stå i det, og hvilket it-system det skal
oprettes og gemmes i.

Så første skridt er at afklare, hvilke regler og principper du bør kende. Og det vil i sagens natur være forskelligt afhængigt af, hvilken afdeling eller hvilket fagområde, du er leder for.

Det er mere end kerneopgaven

Kerneopgaven i din afdeling eller på dit fagområde er selvfølgelig central for, hvad du beskæftiger dig med til hverdag. Men der er syv forskellige ledelsesområder, hvor jura spiller en vigtig rolle:

  1. De juridiske spilleregler: Hvem er spillerne i den offentlige sektor, og hvilke regler spiller de efter?
  2. Driften: De regler og principper, der altid skal følges uanset opgaven, fx undersøgelsesprincippet og god forvaltningsskik.
  3. Sagsbehandling: De regler og principper, der gælder, når der træffes afgørelser.
  4. Økonomi: Fra budgetter og bevillinger til økonomistyring til et bilag for køb af to øl. Der er også jura i økonomi.
  5. Kontrakter: Hvornår kontrakter må bruges, om det skal ske efter udbud, hvad der skal stå i dem, og hvordan man om nødvendigt kommer ud af dem før tid.
  6. Offentlighed og fortrolighed: Balancen i det offentlige mellem på den ene side lovgivning, der kræver en høj grad af offentlighed – og på den anden side lovgivning, der i andre situationer kræver fortrolighed.
  7. Medarbejderne: Fra ansættelsen af en medarbejder til den ophører, er der regler i spil i forholdet mellem leder og medarbejder.

Mindst de seks af de syv ledelsesområder er relevante for alle offentlige ledere, for det er kun punkt 3 om sagsbehandling, som ikke alle offentlige ledere skal kunne forholde sig til.

Hvad går ofte galt?

Den anden vigtige pointe er, at dit juridiske handlerum opstår, når du har sat dig ind i de grundlæggende regler og principper på de syv områder og kender de klassiske udfordringer på hvert af dem.

Udfordringer kan være, at der fx mangler løbende – og tilstrækkelig – dokumentation. At der er for mange klager. At du skal håndtere vanskelig klageadfærd fra borgernes side. At du oplever, at dem, der skal kontrollere opgaveudførelsen (fx et klagenævn eller et tilsyn), ikke altid forstår din virkelighed som leder. Eller at du skal håndtere samspillet mellem jura og økonomi på det specialiserede socialområde.

For hver udfordring har du som leder forskellige handlemuligheder – et ledelsesrum, som bare venter på, at du træder ind i det og træffer beslutninger. Hvis I fx har for mange klager på et bestemt område, kan du undersøge, om der reelt er for mange klager, om der er mønstre i klagerne, finde ud af, hvordan I handler på det mønster og lægge en plan for det.

Men ingen leder kommer i mål med at finde sit juridiske handlerum uden sine medarbejdere. Her er det helt centralt, at du er i stand til at oversætte meningen bag juraen for dem. For hvis man i en afdeling skal blive bedre til fx at få lavet notater, forudsætter det bl.a., at du er i stand til at italesætte, hvorfor det er vigtigt – hvad formålet er. Som en leder i min bog udtrykker det:

”Juraen skal klikke ind i medarbejdernes logik. Der er et oversættelsesarbejde som leder – man skal vide, hvilken faglighed man taler ind i – og det skal opleves som brugbart for medarbejderne”.

Bliv god til brandslukning – og forebyggelse

For de fleste offentlige ledere er brandslukning en del af jobbet – og en del af de akutte sager vil have en juridisk vinkel. Men selv om det kan føles langt væk, er handlerummet også til stede her.

Og ved at kende det kan du endda blive bedre til at håndtere den enkelte krisesag – bl.a. ved at sørge for, at der er styr på fakta, ved at undersøge, hvad der må kommunikeres til hvem, og ved at sørge for, at der ikke sker nye fejl undervejs – også selv om det betyder, at et svar tager lidt længere tid.

Men selv om du ender med at være en ’haj’ til krisesagerne, er det ikke nødvendigvis sådan, at den del af jobbet skaber trivsel for dig selv eller dine medarbejdere – eller god service til borgerne. Derfor er det vigtigt, at du er endnu bedre til at forebygge end til at krisestyre.

Forudsætningen for det er, at du inddrager de to nævnte pointer i dit daglige arbejde som leder – at du kender de mest grundlæggende regler og principper på de syv ledelsesområder, og at du ved, hvor de klassiske udfordringer opstår, og bruger dine handlemuligheder til at løse dem.

Når du kan det, kan du også minimere antallet af brandslukningssager – til glæde for borgerne, for dine medarbejdere og ikke mindst for din egen trivsel.

BRITT VONGER

Brit Vonger er uddannet jurist, har tidligere været ansat i KL’s juridiske afdeling og er til daglig chefkonsulent i Gentofte Kommunes juridiske afdeling. Hun er også forfatter til flere bøger om jura, hvoraf de to seneste formidler juraen til socialrådgivere og offentlige ledere, Juridisk grundbog for socialrådgivere (2022) og senest Jura for offentlige ledere (2023).
 
 Jura for offentlige ledere (Samfundslitteratur, 2023) af Britt Vonger behandler juraen i forhold til temaer, der er en del af det offentlige ledelsesarbejde: de juridiske spilleregler, drift, sagsbehandling, økonomi, kontrakter, offentlighed og fortrolighed, medarbejderne, og hvordan man løser et juridisk problem. Bogen beskriver også 30 klassiske udfordringer på områderne og lederens handlemuligheder i forhold til hver af udfordringerne.

5 gode råd: Sådan kommer du igang

Som offentlig leder er du selv i høj grad herre over, om juraen bliver et benspænd eller et handlerum i dit lederskab. Disse råd kan hjælpe dig i gang:
 
1.  Start med at vælge et af de syv områder, fx driften, og sæt dig ind i juraen, udfordringerne og handlemulighederne.
 
2. Sæt en periode af til at være nysgerrig i dit daglige arbejde, så du træner dig selv i at spotte, når der er jura på spil i dit ledelsesarbejde.
 
3. Inddrag medarbejderne i processen. Tal med dem om, hvad de synes kunne være en hjælp i dagligdagen, og find evt. et par medarbejdere, der kan gå mere ind i emnet sammen med dig.
 
4. Lav sammen med dine medarbejdere en prøvehandling i forhold til en af de klassiske udfordringer. Evaluer den efter en periode og tag stilling til, om det skal være en del af afdelingens praksis.
 
5. Del erfaringer med andre ledere inden for og uden for din organisation om, hvordan juraen optræder i jeres ledelsesarbejde.
 
Kilde: Britt Vonger, forfatter og chefkonsulent i Gentofte Kommune

Scroll to Top