udgives i samarbejde mellem

Efter fusionen: En stærkere røst til lederne

Efter fusionen: En stærkere røst til lederne

Når fusionen mellem LO og FTF bliver en realitet fra årsskiftet, huser den nye hovedorganisation ca. halvanden million medlemmer. 38.000 af dem er ledere – 27.000 kommer fra FTF, 11.000 fra LO. Vi har spurgt seks lederformænd om, hvilke muligheder, håb og perspektiver de ser for lederne i den nye hovedorganisation.

Af journalist Tine Seibæk // tinesejbaek@gmail.com og journalist Tina Juul Rasmussen // tina@juul-kommunikation.com

Michael Agerbæk, formand for PolitilederforeningenJo større, desto stærkere

Michael Agerbæk, formand for Politilederforeningen:

– Jeg håber, at jo flere ledere, vi er sammen, des større mulighed har vi for at forbedre fx arbejdsvilkår, løn og kompetencer. Ledere er også blot mennesker, der er ansat i nogle organisationer, så der er et lige så stort behov for at tale vores sag.

Ifølge ham har de offentlige lederes hverdag i nogle år været præget af New Public Management-krav om mål, styring og dét at skulle bruge unødvendig tid på at dokumentere.

– Vi er på vej ud af det, men jeg håber, det kan gå endnu hurtigere. Vi skal tilbage til at udøve ledelse ud fra faglighed og dét at have borgeren i centrum. Jeg håber, at en ny, større hovedorganisation kan understøtte den retning.

Michael Agerbæk er med i FTF’s Lederråd og håber, at de sammen med de ’nye’ ledere fra LO kan skabe en solid platform.

– Vi får to observatører i den nye hovedbestyrelse. Det er positivt, at vi ledere får mulighed for at argumentere for vores synspunkter, siger han.

Derudover håber han, at fusionen kan skubbe på i forhold til at kompetenceudvikle lederne mere.

– Det kan ikke være meningen, at man som leder tit skal kæmpe for at komme på kursus. Det skal vi have sat fokus på.

Mona Striib, formand for FOAVi skal påvirke politikerne

Mona Striib, formand for FOA:

– Der er ingen tvivl om, at presset på den offentlige sektor, styringsformer og detailstyring har indskrænket ledernes handlemuligheder og ledelsesrum voldsomt. Det skal vi have gjort noget ved, siger Mona Striib.

– Det er mit håb, at en ny hovedorganisation vil være i stand til at levere analysekraft, udspil og modspil i et fællesskab, som vil styrke ledernes stemme i den offentlige debat – og at vi dermed får bedre mulighed for at påvirke hele det politiske system. Et eksempel er, at vi skal have politikerne væk fra ideen om detailstyring, så der reelt er et ledelsesrum for lederne at udfylde i forhold til de overordnede mål.

Allerede i år præsenteres resultatet af Ledelseskommissionens arbejde sammen med udspil om en Sammenhængsreform. Det er et godt eksempel på, at lederne skal levere samlede modspil, mener Mona Striib.

– Der skal i det hele taget fokus på ledervilkår på tværs af faglige organisationer, og det kan vi i en ny hovedorganisation.

Claus Hjortdal, formand for SkolelederforeningenHåb om bedre arbejdsmiljø

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen og for FTF’s Lederråd:

– Forhåbentlig kan vi bruge fusionen til at blive hørt mere.

– Den enkelte skoleleder vil måske synes, at der er langt op til toppen af den nye, fælles organisation. Men jeg har den drøm, at fusionen kan være med til at skabe et mere koordineret arbejde om fx et bedre arbejdsmiljø – noget, som vil kunne gavne både skolelederne og de øvrige ledere.

Claus Hjortdal forklarer, at planen er, at der i den nye organisation skal laves et fælles lederforum. Formen er endnu ukendt, men detaljerne vil blive besluttet efter sommerferien.

– Jeg tror på det her! De sidste fire år har vi i FTF haft et lederråd, hvor vi som ledere har fundet fælles fodfæste. Jeg tror på, at det vil lykkes også i den nye og meget større organisation. Der er en hel masse mennesker og kulturer, der skal mødes, og som hver især vil positionere sig. Så det tager lidt tid at finde fælles fodslag, også for lederne fra de to gamle organisationer, men det skal nok lykkes.

Jagten på det gode samarbejde: Helle RiisHåber, at gnisterne vil springe

Helle Riis, viceforstander på Autismecenter Storstrøm og formand for Socialpædagogernes Ledersektion:

– FTF har historisk haft et andet syn på organiseringen af ledere end LO, hvor vi udelukkende har været organiseret lokalt i de enkelte forbund. Og selv om det måske er lidt en overdrivelse, så har følelsen været en af ’tålt ophold’, siger Helle Riis og forklarer det med, at LO traditionelt har sat ledelse lig med arbejdsgiversiden.

– Ud fra disse forskellige positioner skal vi finde fælles fodslag, og den proces glæder jeg mig til, siger hun.

– Jeg ser fusionen som en mulighed for at skabe sammenhængskraft og for – på tværs af stærke organisationer – at drøfte ledelse fra flere perspektiver med andre professioners ledersektioner. Det, tror jeg, betyder, at vi kan udvikle en mere nuanceret, fællesfaglig lederpolitik i en ny ledersektion, end vi kan i de enkelte fagforbunds lederudvalg.

For, håber Helle Riis:

– Tør vi se disse modsætninger i øjnene og tør mødes i fælles undren og nysgerrighed, kan vi få gnister til at springe i processen. Hvis vi kan tale ledelse uden at være enige på forhånd, kan vi måske finde løsninger, der ikke nødvendigvis er oplagte fra starten og sammen brodere et tæppe, der skaber vores fremtidige fælles fundament.

Karin Termannsen, formand for Chefgruppen i HK Kommunal

Legitimitet og indflydelse til ledere

Karin Termannsen, kontorchef i Region Nordjylland og formand for bestyrelsen i HK Kommunal Chefgruppen:

– Jeg tænker, at vi får lige så meget ud af det, som alle andre, der kommer med over i den nye hovedorganisation: At vi kommer til at stå stærkere som ledere ud fra devisen, at jo flere man er sammen, des mere kan man, siger Karin Termannsen og uddyber:

– Det kunne fx gælde vores forhold og arbejdsmiljø som ledere. Vi skal selvfølgelig finde hinanden, finde et niveau og være enige, men det tror jeg ikke bliver noget problem.

Hun forestiller sig også, at lederne kan lære meget af hinanden.

– Gennem input, samarbejde og energi håber jeg, at vi kan få det bedste fra hinandens ledelsesstile og blive bedre som hold med et større ledelsesfællesskab og ledelsestværfaglighed, hvis vi ser ledelse som et fag. Min erfaring er i hvert fald fra ledelse af forskellige faggrupper, at der er mere, som forener, end som skiller ad.

– Jeg håber også, at vi som ledere får en formaliseret legitimitet og indflydelse for på den måde at anerkende, at vi gerne må være der. Jeg synes, at vi trænger til, at der bliver kæmpet for et ordentligt arbejdsmiljø for os som ledere. Det kan man, når man bliver større og robust. Og ja tak – også mere i løn!

Lederen: Fremtidens ledere: ud af skabet nuStørrelsen betyder noget

Anders Fløjborg, centerchef for Børn & Familier i Bornholms Regionskommune og formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening:

– Den nye lederforening vil være robust. Den vil skabe et større fokus, både på ledernes arbejdsvilkår og – på grund af bredden – på ledelse i de forskellige kontekster, vi er i, både i den offentlige og private sektor, siger Anders Fløjborg.

Personligt ser han frem til det nye samarbejde med lederne på LO-området.

– Fordi vi har fælles, store udfordringer i at sikre offentlig ledelse af høj kvalitet. For at lykkes med det skal lederne tænkes ind som en vigtig faktor i tilrettelæggelsen af arbejdspladserne. Og vi skal huske, at ledere og medarbejdere er to sider af samme mønt. Man kan ikke alene tage udgangspunkt i den ene side, for den anden side er der også, siger han og håber også, at der er ny læring at hente.

– Vi er jo både offentlige og private ledere sammen, og meget vil være fælles, men som Ledelseskommissionen også har slået fast, så er forudsætningerne og vilkårene for ledelse i det offentlige og private forskellige og kræver derfor noget forskelligt af lederne. Heri ligger potentialet for at lære af hinanden.

Anders Fløjborg mener også, at erfaringerne fra FTF’s Lederråd, hvor han selv sidder med, skal styrkes i den nye konstellation.

– Lederne skal have et stærkt mandat både indadtil og udadtil med organisatorisk legitimitet og pondus – en selvstændig og stærk stemme. Og her betyder størrelsen noget.

Scroll to Top