udgives i samarbejde mellem

TEMA: 3 skarpe til professoren: Gør det en forskel at træne og udvikle lederes kompetencer?

Ledelsestræning har en effekt på den oplevede ledelse hos medarbejderne, slår professor og forsker i offentlig ledelse Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet fast. Og ledelsestræning behøver ikke kun at være i en formel kompetencegivende form. Der foregår også relevant ledelsesudvikling på arbejdspladserne.

Af journalist Tina Juul Rasmussen | tina@juul-kommunikation.com

Helt overordnet: Er ledelse noget, man er født til at kunne, eller er det noget, man kan lære gennem uddannelse og kompetenceudvikling?

– Ja og ja. Der er personlighedstræk, som hænger positivt sammen med at være en effektiv leder. Man har the big five, hvor samvittighedsfuldhed og udadvendthed er de vigtigste. Så man kan godt tale om, at nogle er fødte ledere, fordi de har nogle betingelser med sig. Men når det er sagt, kan alle trænes hen til et bedre sted – set med medarbejdernes øjne. Og det er pointen: Ledelsesadfærd skal ud over rampen. Medarbejderne skal kunne se og mærke en forskel.

– Forskning viser, at de ledere, som starter lavest, det vil sige er mindst aktive i deres ledelsesadfærd, har den største effekt af træning i medarbejdernes øjne. Så den gode nyhed er, at man ikke skal give op, selv om man ikke føler sig som en born leader, siger Lotte Bøgh Andersen, leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.

Gør ledelsestræning og -udvikling en forskel på en større skala, eller er det mest et frynsegode for den enkelte leder?

– Ledelsestræning er kun relevant, hvis man lykkes med at gøre en forskel for medarbejdere og organisa?tion. Det skal ikke gives som et frynsegode. Derfor skal al træning udvælges med omhu. Og her kan ledernes egne ledere med fordel gå længere ind i diskussionen om, hvilken ledelsestræning der passer bedst til den ledelsesopgave, den enkelte leder har.

– Forskningen viser, at hvis ledelsestræningen er et systematisk tilrettelagt forløb af træningsaktiviteter rettet mod at opnå specifikke ledelsesrelaterede læringsmål, kan den forventes i første omgang at føre til større medarbejdertrivsel og -motivation – og i forlængelse af det kan der også ske en større værdiskabelse for borgerne. Vi kan se, at hvis ledere ikke gør noget for at træne og udvikle deres ledelse, går det ned ad bakke. Så bare fordi man har landet et leder- eller chefjob, er man ikke home safe.

Ledelsesadfærd skal ud over rampen. Medarbejderne skal kunne se og mærke en forskel.
LOTTE BØGH ANDERSEN, PROFESSOR I OFFENTLIG LEDELSE

– I LEAP-projektet (se boks, red.) havde vi en kontrolgruppe, som ikke havde adgang til ledelsesudvikling i samme periode, som resten af projektdeltagerne havde. Og deres medarbejdere oplevede disse lederes ledelse som signifikant mindre aktiv et år efter.

– Så det er som med svømmestjernen: Det kan godt være, at du er udvalgt til landsholdet, men du er stadig nødt til at træne hele tiden for at holde niveauet og blive bedre. Her vil jeg gerne slå et slag for, at ikke al ledelsesudvikling behøver at foregå som formel kompetenceudvikling. Formålet med ledelsestræning er at udvikle ledelsesadfærden. Og der finder dagligt masser af god ledelsesudvikling sted på arbejdspladserne, som kan være lige så relevant for ledelsespraksissen det pågældende sted.

Hvor skal snittet ligge mellem at udvikle de generiske ledelseskompetencer og de fag-faglige?

– De fleste ledere vil have brug for at kunne trække på begge kompetencer, men jo højere hierarkisk ledelsesniveau du er på, desto mere har du brug for de generiske kompetencer. Topledere udøver jo typisk mere visionsledelse end fag-faglig ledelse. Har du meget faglige medarbejdere, kan det være vigtigt at have faglige kvalifikationer som leder til at indgå i relevante diskussioner og sikre faglig opbakning til medarbejderne. Så svaret er et både-og.

– Men selvfølgelig kan du ikke både være uddannet socialrådgiver, jurist og sygeplejerske, så som leder af faglige medarbejdere må du læne dig frem og interessere dig for de faglige normer og den viden, der indgår som ingredienser i faglig ledelse – og så træne dine generiske ledelseskompetencer, så medarbejderne oplever din ledelse som aktiv og ikke passiv.

LEAP-projektet: Ledelsestræning gør en forskel

Har ledelsestræning betydning for den daglige ledelse, som gennemføres? Og har variationen i ledelsesadfærd – mellem ledere, der får ledelsestræning, og ledere, som ikke gør – betydning for, om organisationen opnår sine mål? De to spørgsmål var omdrejningspunktet i LEAP-projektet, som blev gennemført i 2014-2015 med over 500 deltagende ledere og 15.000 medarbejdere på gymnasier, i SKAT, grundskoler, daginstitutioner og bankafdelinger.

Tre ud af fire grupper i projektet fik et års udviklingsforløb i henholdsvis transformationsledelse, transaktionsledelse og et kombineret forløb af de to. Den fjerde var kontrolgruppe. Sammenligningen mellem grupperne gjorde det muligt at se effekten af ledelsestræningen og at analysere effekterne af den ændrede ledelsesadfærd i forhold til især medarbejdernes motivation, forebyggelse af sygefravær og kvaliteten af de leverede ydelser.

Resultaterne viste bl.a.:
– At medarbejderne vurderer, at ledelsestræning øger ledernes brug af de ledelsesstile, de bliver trænet i.
– At medarbejderne til ledere, der modtog transformationsledelsesforløbet, oplevede, at deres ledere blev bedre til at formulere, kommunikere og fastholde en vision for deres organisation.
– At transformationsledelse øger motivationen ved at opfylde basale menneskelige behov for at føle autonomi, kompetence og at være forbundet med andre mennesker.
– At medarbejderne til ledere, der modtog transaktionsledelsesforløbet oplevede, at lederne i højere grad brugte belønnings- og sanktionssystemer.
– At analyserne tyder på, at kvinder får mere ud af ledelsestræningen end mænd.

Resultaterne fra LEAP er udfoldet i bogen Træning af ledelse. Hvorfor, hvem, hvordan?, som Lotte Bøgh
Andersen m.fl. er forfatter til (Hans Reitzels Forlag, 2023).

KILDE: AARHUS UNIVERSITET, INSTITUT FOR STATSKUNDSKABS SIDE OM LEAP-PROJEKTET: BIT.LY/3PXR3BL

Scroll to Top