Leder: Ledelsesteorier som iagttagelseskraft

Hvilke ledelsesteorier rammer plet, når det gælder om at håndtere de daglige udfordringer som leder? Det er et spørgsmål, mange ledere formentlig har stillet sig selv. Svaret er hverken entydigt eller enkelt, men mit bud er at have en palet af muligheder, man kan bruge.

Af Birgitte Wold, formand for Socialpædagogernes lederlandsudvalg og  forstander for tre socialpædagogiske tilbud til voksne udviklingshæmmede i Køge Kommune

Kært barn har mange navne – det gælder også ledelsesteorier. I dette nummer af Offentlig Ledelse kan du blandt andet læse om hjernebaseret ledelse og systemisk ledelse. Som leder kan det til tider være en jungle at finde rundt i de forskellige ledelsesteorier og referencerammer, og hvilke af disse teorier kan nu bruges til at få ny indsigt i de daglige ledelsesudfordringer? Svaret er hverken enkelt eller entydigt.

Forudsætningen for, at lederen kan håndtere en eller flere ledelsesmæssige referencerammer, er dog blandt andet målrettet efteruddannelse, hvilket heldigvis har haft et øget fokus i de senere år. Det diskuteres således ikke længere, om ledere skal efteruddanne sig på diplom- eller masterniveau, men det forventes positivt, at lederen efteruddanner sig i ledelsesteorier på niveauer, hvor det er relevant.

Får et nuanceret perspektiv
Det er også min opfattelse, at disse lederuddannelser netop kvalificerer til at kunne analysere de daglige ledelsesmæssige udfordringer og dermed også bliver i stand til at reflektere over egen praksis – ikke mindst at kunne forstå andre aktørers ledelsesperspektiver. Det handler efter min opfattelse således ikke om at finde den rette teori, men om at have en palet af forskellige ledelsesteorier, man som leder er i stand til at anvende. Dermed bliver ledelsesperspektivet også langt mere nuanceret. Og netop evnen til at kunne kommunikere og analysere forskellige perspektiver er en nødvendighed for blandt andet at kunne agere som en strategisk leder med gennemslagskraft.

Lederne har igennem de sidste mange år mødt både mangfoldige og til tider temmelig modsatrettede krav og forventninger. Fx møder lederen en langt mere managementbaseret tilgang til ledelse end tidligere, hvor økonomiske bundlinjer, styringsteknologier og resultat- målinger er mantraer. Samtidig kan lederen have en organisation, hvor netop en systemisk tilgang vil være den mest nærliggende referenceramme, for at medarbejderne kan løse deres opgaver bedst muligt.

Her kan kendskabet til flere ledelsesteorier give lederen en forståelsesramme til at diagnosticere omgivelsernes omskiftelige krav og forventninger, og dermed også kunne agere som forandringsagent.

Efteruddannelse med ledelsesteorier er naturligvis ikke et universalmiddel til alle lederens udfordringer, men at besidde et ledelsesteoretisk iagttageapparat kan være hjælpsomt for lederen til at forstå andres hensigter og intentioner, og ikke mindst til at gøre den enkelte leder bevidst om sin egen iagttageposition.